Historia

Koło naukowe Wydziału Prawa Kanonicznego Studencka Poradnia Prawna powstało w roku akademickim 2005/2006 roku jako pierwsza organizacja studencka tego typu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

SPP jest jedyną organizacją studencką w Polsce, która udziela porad nie tylko w zakresie prawa państwowego, ale także - co świadczy o jej wyjątkowości - z zakresu prawa kanonicznego.

Podstawowymi celami Studenckiej Poradni Prawnej jest ochrona praw i wolności obywatelskich, umacnianie zaufania do państwa i prawa, a także upowszechnianie osobistego zaangażowania prawników w niesienie pomocy osobom potrzebującym.

SPP prowadzi punkt bezpłatnych porad prawnych, który znajduje się na ul. Dewajtis 5 w Warszawie, udziela specjalistycznej pomocy prawnej dla osób niezamożnych m.in. rodzinom i samotnym matkom. SPP ma również na celu kształtowanie społecznej funkcji Uniwersytetu w życiu mieszkańców naszego regionu.

Studencka Poradnia Prawna realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  • organizowanie w ramach swoich sekcji spotkań i dyskusji poruszających zagadnienia prawne związane z przedmiotem działalności SPP;
  • udzielanie pomocy prawnej osobom o niskich dochodach w wybranych indywidualnych sprawach, istotnych ze względu na cele działalności SPP;
  • organizowanie otwartych wykładów i seminariów poruszających aktualne i społecznie ważne zagadnienia prawne;
  • upowszechnianie wśród studentów znajomości zasad deontologii zawodów prawniczych;
  • kierowanie do właściwych organów i instytucji wniosków dotyczących przestrzegania zasad praworządności i poszanowania praw obywateli;
  • realizowanie innych uprawnień przysługujących organizacji społecznej na mocy obowiązujących przepisów.Created by Bartłomiej Witkowski 2009